Beleidsplan

Beleidsplan 2018 – 2023 van Stichting Anitya Foundation

Algemeen

 1. De Stichting is opgericht op 19 november 2001 bij akte verleden voor notaris Mr. A.A.C.C. Rademakers te Roosendaal.
 2. Op 30 november 2016 zijn de Statuten voor het eerst sinds de oprichting bij notariële akte gewijzigd. De wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de stapsgewijs herziene ANBI wet- en regelgeving sinds 2008. De Belastingdienst heeft op 15 november 2016 bevestigd dat onze nieuwe Statuten voldoen aan de ANBI wet- en regelgeving.
 3. De Stichting is statutair gevestigd te Rotterdam, doch is kantoorhoudend te Waalwijk. Zij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24328221 en kent het fiscale nummer 19.518. De Belastingdienst heeft op 7 december 2007 een beschikking afgegeven waarbij de Stichting per 1 januari 2008 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft op 15 februari 2011 onze Stichting beoordeeld op haar ANBI status, met als resultaat op 12 juli 2011 dat de ANBI status zonder opmerkingen in orde is. De vigerende  ANBI beschikking is gebaseerd op art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.
 4. Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Bestuursleden.
 5. De Stichting dient zowel juridisch als feitelijk uitsluitend het algemeen belang en kent geen winstoogmerk hetgeen in de Statuten ligt verankerd. Eventuele beheer- en/of vermogensoverschotten zullen worden aangewend overeenkomstig haar statutair-maatschappelijke non-profit doel.
 6. Vanwege dit statutaire doel valt de Stichting primair te karakteriseren als een zelfwerkend fonds (“operating foundation”), type mri-fonds (mission related invested). Dit in tegenstelling tot Stichtingen van het type “donating foundation” die grotendeels  projecten van derden via donaties financieel steunen. Er bestaan daarnaast ook hybride fondsen met beider karakter.
 7. Als MRI fonds heeft de Stichting een aanmerkelijk deel van haar vermogen direct en duurzaam aangewend ten behoeve van haar sociaalecologisch maatschappelijk doel. De dagelijkse immateriële maatschappelijke productie (impact) is substantieel, maar blijkt natuurlijk niet uit de financiële verslaglegging i.c. de staat van baten en lasten. Als niet-financiële baten worden immers elke dag rust, ruimte, beleving, CO2 binding en biodiversiteit van flora en fauna “geproduceerd” door onze opengestelde bossen, de natuur en het landschap. Daarnaast leveren de bossen milieuvriendelijke biomassa als bron van hernieuwbare, groene energie en overige maatschappelijke ecosysteemdiensten zoals groenblauwe diensten. De belevingswaarde voor de medemens wordt mede gediend door openstelling en NSW-rangschikking (NSW = Natuurschoonwet) van een aanmerkelijk gedeelte van onze groene eigendommen. Sinds 2018 zijn wij door de Stichting Certificering SNL gekwalificeerd als Natuurbeheerder op basis van een Provinciale verordening. Wij werken op Kranengoor volgens het voorgeschreven “Kwaliteitshandboek”.
 8. Het omvangrijke startkapitaal van de Stichting is in 2001 filantropisch geschonken uit privaat vermogen. Dit stamvermogen werd nadien onregelmatig en veelal aanmerkelijk uit private bron vergroot via schenkingen, legaten en erfstellingen. Het is de wens van de oprichters om dit stamvermogen en nadien verkregen schenkingen, legaten en erfstellingen qua koopkracht in stand te houden, terwijl eventueel optredende deflatie dient te worden genegeerd vanwege het streven naar continuïteit en duurzaamheid als onafhankelijke, private non-profit organisatie met haar statutaire natuur-landschappelijke bezittingen.

Het Beleid van de Stichting

 1. Het beleid in de jaren 2001 tot en met 2008 was primair gericht op de verwerving van een eigen, grootschalig en aansprekend natuur- en landschappelijk bezit met maatschappelijke en ecologische relevantie, gelegen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit beleid werd in 2008 bekroond door de aankoop van het eeuwenoude cultuur-historische landgoed Kranengoor te Lochem, zie punt f. Dit kernbezit dient integraal, kwalitatief en duurzaam op eigen kracht in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgebreid. Naast Kranengoor bezit de Stichting kleinschaliger natuur-landschappelijk kernbezit, onder andere in Winterswijk.
 2. Secondair ondersteunt onze filantropische Stichting projecten van derden die vallen binnen haar doelstelling en veelal een relatie hebben met onze statutaire bezittingen. Meer algemeen-maatschappelijke projecten ter profilering en/of draagvlak van onze Stichting kunnen ook worden ondersteund.
 3. Activiteiten gericht op navolging van ons private, ecologische en maatschappelijke gedachtegoed verdienen eveneens onze aandacht en stimulering.
 4. Beleidsmatig onderhouden wij actief een maatschappelijk netwerk in het belang van onze activiteiten en ons streven naar zelfstandigheid en continuïteit. Gezien onze natuur-landschappelijke doelstelling zijn wij aangesloten bij de FPG (Federatie Particulier Grondbezit) en haar provinciale afdeling het GPG.
 5. Het Beleid in de jaren 2001 tot en met 2008 ligt vast in bestuursbesluiten, verslagen en documentatie. Het werd naar derden gecommuniceerd via onze website en rechtstreeks zowel schriftelijk als mondeling, onder andere via ons substantiële maatschappelijke netwerk.
 6. Vanwege de aankoop (notariële levering op 4 maart 2009) van het monumentale NSW-landgoed Kranengoor in Laren (Gld) is invulling gegeven aan het beleidsmatige streven gericht op de verwerving van een aansprekend eigen kernbezit, zie punt 1.  Kranengoor omvat natuur, bossen, landschap en cultuurhistorie vanwege de historische band met het aangrenzende landgoed Verwolde en voldoet aldus integraal aan ons statutaire doel.
 7. Het beleid in de jaren 2009 tot en met 2012 was gericht op kennisontwikkeling, planvorming, (her)inrichting en conservering, kortom op de duurzame instandhouding van landgoed Kranengoor zoals beschreven onder de punten 1 en 6. Daarnaast werd het beleid als genoemd onder punten 2, 3 en 4 voortgezet.
 8. Het beleid in de jaren 2013-2017 was gericht op continuering van het beleid uit voorgaande jaren. Daarbij is overwogen dat de resultaten in die periode succesvol in lijn waren met de statuten en de oorspronkelijke natuur-landschappelijke bedoelingen van de oprichters. In de Beleidsperiode 2013-2017 kon het kernbezit projectmatig worden doorontwikkeld. Concretisering van dit beleid werd mede vastgelegd in deskundige rapporten, in overige documenten en in de jaarrekening met het gepubliceerde aktiviteitenverslag.
 9. Het beleid in de jaren 2018-2022 zal beheersmatig en projectmatig zijn ingestoken gericht op de duurzame en verantwoorde instandhouding en doorontwikkeling van bovengenoemd natuur-landschappelijk kernbezit. Daarnaast zal het onder bovengenoemde punten 2, 3 en 4 vermelde secondaire beleid ongewijzigd worden voortgezet.
 10. Het Stichtingsvermogen dat niet duurzaam is vastgelegd in de statutaire bezittingen staat met rendement en kapitaal primair ten dienste van de ontwikkeling, de inrichting, de conservering en het duurzame behoud van onze natuur-landschappelijke bezittingen. Indien de financiële ruimte dit toelaat zou ook elders nieuw statutair bezit kunnen worden verworven.
 11. Het beleggingsbeleid van het niet-statutair vastgelegd Stichtingsvermogen is gericht op een verantwoorde mix van liquiditeiten (sparen en deposito’s), courante beursgenoteerde effecten en commercieel vastgoed. Deze mix kan door het Bestuur worden aangepast naar aanleiding van regelmatige evaluaties, afhankelijk van de behoefte van ons natuur-landschappelijke bezit en de dynamiek op de markten van de diverse categorieën beleggingen.
 12. De vaste kosten van de eigen organisatie waaronder begrepen de administratie worden zo beperkt mogelijk gehouden en blijken jaarlijks uit de jaarstukken. Dit wordt mede bereikt door het werken zonder loonlijst en de belangeloze inzet van toegewijde vrijwilligers.
 13. De Stichting kent als Vermogensfonds geen kosten ter verwerving van vermogen. Onze Stichting is immers geen fondswervende instelling. De jaarlijkse financiële baten bestaan uit het rendement op het vermogen, uit behaalde resultaten bij vermogensmutaties en uit incidentele donaties, legaten en erfstellingen.
 14. De Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbaatzuchtig. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld.

Vastgesteld op 26 juni 2018 te Waalwijk door

het Bestuur van Stichting Anitya Foundation