Onze Ambities

foto_3Onze ambities hebben wij geclusterd in 3 groepen:

1. De eigen natuurgebieden:
Dit punt heeft momenteel onze volle aandacht.
Wij zijn reeds aktief met ons pilot-projekt Groote Essche Heide.

2. Het faciliteren van natuurprojekten van derden:
Dit punt staat nu niet centraal, incidenteel krijgt het al wel vorm.

3. Onze Stichting als bron van inspiratie voor de medemens:
Dit punt zal geleidelijk vorm en inhoud krijgen en deze website is een eerste gestruktureerd communicatiekanaal.

Onderstaand hebben wij elk onderdeel nader beschreven.

1. Het verwerven van een Natuurgebied/Landgoed/Hoeve

Teneinde onze Stichting een eigen, tastbare identiteit te geven is het Bestuur aktief op zoek naar een natuurgebied, landgoed of hoeve met (te ontwikkelen?) natuurwaarden en liefst grenzend aan een groter, reeds aanwezig natuurgebied. Karakteristieke onderdelen of ligging maken het te verwerven bezit extra aantrekkelijk, evenals revitaliserings- of ontwikkelingsmogelijkheden en agrarische componenten. Het gaat ons vooral om Natuur en Landschap, dus niet om exclusieve, grootschalige en/of monumentale (woon)opstallen.

Overige kenmerken: rust, ruimte, landschap, water, vergezichten.
Beoogde omvang vanaf 50 ha, dus klein maar fijn, of (veel) groter: robuuste eenvoud. Ons zoekgebied omvat met name Brabant, Gederland en Overijssel, maar elders is niet bij voorbaat uitgesloten.

Respektvolle voortgaande samenwerking met overige (familie-)eigenaren, agrariers en/of beheerders kan wederzijds een interessante meerwaarde opleveren.
Stapsgewijze verwerving is bespreekbaar.

Wij zijn voornemens om dit kernbezit duurzaam in stand te houden, waartoe toezicht en beheer nog moeten worden georganiseerd.

Heeft U een interessante suggestie, een tip voor ons? Neem dan contact met ons op…

2. Het ondersteunen van Natuurprojekten

Wij zijn voornemens om natuur- en gemeenschapsprojekten, initiatieven en aktiviteiten rechtstreeks te faciliteren indien zij voortkomen uit de dorpen rondom het eigen natuurgebied en bij voorkeur een relatie hebben tot de duurzame, evenwichtige instandhouding van onze eigendommen aldaar. Wij streven naar inbedding in de lokale samenleving, naar begrip en respekt voor onze natuur en naar lokale betrokkenheid.

Daarnaast willen wij (incidenteel) particuliere natuurinitiatieven elders faciliteren.
Wij zullen meestal in een bijrol funktioneren, altijd samen met andere collega-organisaties. Uitgangspunt is een konkreet, éénmalig projekt met een tijdhorizon van maximaal een jaar. Landelijke betekenis kan, maar regionale verankering heeft onze voorkeur.

Het Bestuur hanteert eigen Richtlijnen ter beoordeling van
gevraagde projektondersteuning. De Disclaimer is van toepassing.

3. Onze Stichting als bron van inspiratie en navolging

Onze Stichting zelve, haar natuurdoelstellingen en overwegingen bij de oprichting, haar strategie en struktuur en haar aanpak en resultaten kunnen voor anderen betekenis hebben als bron van inzicht, inspiratie en navolging.
In het hoofdstuk Onze Partners doen wij U enige konkrete voorstellen.