0416 - 65 18 37

Onze doelstelling

foto_2Het statutaire doel van onze Stichting luidt als volgt:

Artikel 2.

1. De Stichting heeft ten doel:

– het duurzaam behoud en de bescherming van waardevolle natuur, bos en landschap alsmede het initiëren en stimuleren van agrarisch natuurbeheer, in het bijzonder door middel van het in eigendom verwerven van en/of het vestigen van beperkte rechten op registergoederen gelegen in het Koninkrijk der Nederlanden;
– het direct en indirect realiseren van gemelde natuurwaarden alsmede het duurzaam laten voortbestaan van deze waarden; en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

In het kader van deze doelstelling tracht de Stichting zowel de gemelde natuurwaarden zelve als het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens te bevorderen.

2. De Stichting kent geen winststreven.

Eventuele beheer- en/of vermogensoverschotten zullen worden aangewend overeenkomstig het doel van de Stichting.

3. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken ondermeer door:

– het samenwerken met en ondersteunen van soortgelijke organisaties als de Stichting;
– het verlenen van materiële en immateriële steun aan initiatieven en projecten van derden vallende binnen het doel van de Stichting;
– een verantwoorde openstelling voor het publiek van de eigen goederen en het realiseren van bezoekerscentra;
– het verrichten of doen verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties;
– het verkrijgen, het overdragen en het beheren van, en het beschikken over goederen en vermogenswaarden in het algemeen;
– al hetgeen verder dienstig kan zijn ter verwezenlijking van de doelstelling.

Voor een praktische vertaling van deze statutaire tekst verwijzen wij U naar Onze Ambities.