0416 - 65 18 37

Duurzaam en transparant

foto_1Onze top-tien ziet er als volgt uit:

1. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van Financien vanwege onze Rangschikking als Instelling van Algemeen Nut volgens artikel 24 lid 4 van de Successiewet;

2. Wij zijn als rechtspersoon geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, ons dossiernummer is 24328221, zie website www.kvk.nl;

3. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging FIN (www.verenigingvanfondsen.nl) en conformeren ons aan haar gedragscode;

4. Wij zijn aangesloten bij de Federatie van Particulier Grondbezit FPG (www.grondbezit.nl);

5. Ons streven naar duurzaamheid en continuïteit ligt beleidsmatig vast en is statutair verankerd door vangnet-verwijzingen naar de Vereniging FIN en de Federatie FPG, hetgeen actueel wordt indien in de toekomst het voortbestaan van onze Stichting en/of haar bezittingen zou worden bedreigd;

6. Jaarlijks wordt in opdracht van het Bestuur de Jaarrekening opgesteld door een Register Accountant;

7. Wij zijn dagelijks zichtbaar in de maatschappij via onze natuurgebieden die grotendeels zijn c.q. zullen worden opengesteld, via projektsubsidies, via onze website en via ons Secretariaat zie Contact;

8. Beleidsmatig streeft het Bestuur naar inbedding in de samenleving via lokale betrokkenheid met en draagvlak in de Gemeentes waarin onze natuurgebieden zich (zullen) bevinden;

9. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de band met onze partners, zie onder Onze Partners;

10. Last but not least: onze Bestuursleden zèlf nemen aktief deel aan onze maatschappij, zowel professioneel als persoonlijk.