Duurzaam en transparant

foto_1Onze top-tien ziet er als volgt uit:

1. Het Bestuur legt bij ANBI-controles verantwoording af aan de Belastingdienst vanwege onze Rangschikking als Instelling van Algemeen Nut (ANBI) volgens artikel 6:33 Wet Inkomstenbelasting 2001;

2. Wij zijn als rechtspersoon geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, ons dossiernummer is 24328221, zie www.kvk.nl;

3. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging FIN (www.verenigingvanfondsen.nl);

4. Wij zijn aangesloten bij de Federatie van Particulier Grondbezit FPG (www.grondbezit.nl);

5. Ons streven naar duurzaamheid en continuïteit ligt beleidsmatig vast en is gebaseerd op de Statuten;

6. Jaarlijks wordt in opdracht van het Bestuur de Jaarrekening opgesteld door een gevestigd accountantskantoor;

7. Uit hoofde van onze ANBI-rangschikking publiceren wij jaarlijks een activiteitenverslag en overige informatie;

8. Wij zijn dagelijks maatschappelijk zichtbaar via onze natuurgebieden die grotendeels zijn c.q. zullen worden opengesteld, via projectsubsidies aan derden en via onze websites;

9. Beleidsmatig streeft het Bestuur naar inbedding in de samenleving via lokale maatschappelijke betrokkenheid met en draagvlak in de Gemeentes waarin onze natuurgebieden zich (zullen) bevinden;

10. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de band met onze partners, zie onder Onze Partners;