2021

Stichting Anitya Foundation

Waalwijk/Laren, 30 maart 2022

ANBI Activiteitenverslag 2021

Kader

In 2018 is het Certificaat Natuurbeheer aan onze stichting toegekend als eigenaar van landgoed Kranengoor te Laren (Gld), in het kader van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Deze SNL-Natuurcertificering verplicht tot het werken met en verslaglegging volgens een werkplan, een logboek en een jaarlijkse verantwoording.

Beheer: Algemeen

1. Organisatie, Kennis en Kunde:

Het bestuur van onze Stichting heeft haar verantwoordelijkheden inzake bos- en natuurbeheer gedelegeerd aan Borgman Beheer Advies te Wageningen. Het gaat met name om ecologische kennis, advies, werkplanbegeleiding, beheercoordinatie zoals toezicht, overleg en evaluatie. De bos- en natuurwerkzaamheden worden in regie uitgevoerd door gespecialiseerde bosbouwkundige bedrijven, rekening houdend met doelmatige inzet van mens en machine door een slimme combinatie van werkzaamheden en flexibele organisatie en timing. Eenvoudigere werkzaamheden worden uitgevoerd door een team toegewijde vrijwilligers.

Het bestuur wordt daarnaast op vaste basis (al 14 jaar) deskundig bijgestaan door bureau De Zichtas te Zutphen. Projectmatig wordt gebruik gemaakt van de diensten van Staring Advies te Hoog-Keppel. Voor kennis-specifieke onderwerpen worden regelmatig ad hoc deskundigen ingeschakeld.

2. Calamiteiten in relatie tot onze SNL-Natuur en werkplanning in 2021:

Door de corona pandemie met lock-down’s en uitval van bospersoneel werd onze SNL-werkplanning regelmatig fors verstoord.

Vanaf 15 februari werden geplande boswerkzaamheden geruime tijd verhinderd door sneeuw en ijzel.

Op 20 en 21 oktober werd ons landgoed geteisterd door een zware storm met hevige slagregens. Het bleef vervolgens geruime tijd te nat voor geplande werkzaamheden.

Gelukkig was 2021 eindelijk wel weer een nat jaar, na drie opeenvolgende te droge en te hete jaren waardoor het grondwaterpeil diep wegzakte met doorwerking naar komende jaren. Die natheid in 2021 veroorzaakte echter ook een woekerende bramengroei waardoor paden zelfs ontoegankelijk werden hetgeen dwong tot extra werkzaamheden.

Extra toezicht en handhaving vanwege coronadrukte waardoor forse toename van bermparkeren, zwerfvuil en ongedisciplineerd gedrag. Kwestie ‘parkbankjes’ en afval.

Mede omdat wij met digitaal kaartmateriaal werken, konden wij ons adequaat aanpassen aan genoemde externe omstandigheden, rekening houdend met F&F- wetgeving en gedragscodes waaronder broedseizoen, weersomstandigheden en wisselende beschikbaarheid van onze bosaannemers en vrijwilligers.

3. Externe partijen: samenwerkingen:

In 2021 onderhielden wij wederom de nodige contacten met het Waterschap WRIJ in relatie tot wederzijdse watersystemen en klimaatdoelstellingen.

Met het Natuurcollectief VALA en onze pachtboer onderhielden wij in 2021 intensief contact vanwege onze wens tot meer natuur-inclusief agrarisch beheer op onze 12 ha agrarische binnenweides, gericht op duurzaam bodemgebruik, grotere biodiversiteit en de waterhuishouding met als doel vernatting.

Beheeractiviteiten per beheertype:

(indien voldoende conform de werkplannen, dan niets vermeld)

1. L 01.02: Houtwallen en Houtsingels (0,53 ha)

2. N 15.02 Dennen- eiken en beukenbos (34,16 + 5,49 ha)

3. N 16.03 Droog Bos met Productie (0,12 ha)

4. N 16.04: Vochtig Bos met Productie (12,6 ha)

5. N 17.06: Vochtig en hellinghakhout (3,39 ha)

Beheer verschoven naar 2022 vanwege calamiteiten en prioriteiten.

6. N 06.04: Vochtige heide (0,48+0,14 ha)

7. L 01:01: Poel en klein historisch water (1,00 ha)

Inventarisatieopdracht Bosrabatten (onze beheertypes N 15.02 en N 16-04):

In vervolg op de RUG masterscriptiestudie Bosrabatten van ir. A. Mulder gaven wij in januari opdracht aan BBA om onze eeuwenoude bosrabatten (14 ha) te inventariseren, gericht op een beheervisie en werkplannen de komende jaren. In mei rapporteerde BBA, vergezeld van een PP-presentatie. Vanaf het najaar volgde intensief overleg hoe verder.

Monitoring:

Het Natuurcolloctief VALA verzorgt sinds 2018 de monitoring.

Kennisbijeenkomsten:

 • op 31 augustus werd een GPG kennisnetwerk bijeenkomst inzake bosbouw en provinciaal bosbeleid bijgewoond op Landgoed Tongeren;
 • op 21 september werd een GPG kennisnetwerk bijeenkomst inzake natuur- inclusieve landbouw bijgewoond op landgoed Velhorst (Natuurmonumenten);
 • op 6 oktober werd een SNL terreinbezoek bijgewoond op de landgoederen De Holterberg en Grimbergen;

Aanbevelingen bij certificaatverlening:

 • Onderdeel 2.b. inzake Organisatie en ecologische kennis bij het beheer:

zie bovenstaand onder “Organisatie, Kennis en Kunde”.

 • Onderdeel 3.a. monitoring: zie bovenstaand.

Overige relevante wijzigingen:

Vanaf 2021 valt ook ons natuurgebied De Haarman in Winterswijk onder onze SNL-Natuurcertificering.

Maatschappelijke activiteiten en projecten in 2021:

 • In week 3/2021 verscheen de derde uitgave van de serie “Woar bun ie der ene van?” van de Oral History werkgroep van onze buurtschap-stichting Vedel/Verwolde. Vanaf 2017 heeft onze stichting alle drie uitgaven gefaciliteerd met ruimte (in onze zwarte schuur), financien en presentatie. Deze unieke publicaties portretteren 45 levensverhalen van bewoners uit Laren en omgeving en werden ook opgenomen in het Gelders Archief te Arnhem en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Onze lokale pers besteedde wederom alle aandacht aan deze derde publicatie.
 • Op 23 juni en 8 september waren wij gastheer van bijeenkomsten van ZOB Regio Oost (www.zorgomboerentuinder.nl). Vanwege corona-voorschriften vonden beide bijeenkomsten plaats in Kulturhuus ‘t Kruispunt in Laren (Gld), dus niet zoals gebruikelijk in onze eigen accomodatie op Kranengoor.
 • Op 8 oktober vond een Bosrabatten themamiddag met veldexcursie op ons landgoed Kranengoor plaats, georganiseerd door de Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV (Koninklijke Bosbouw Vereniging). Aanwezig waren ruim 40 uitermate geinteresseerde deskundigen. Centraal stond de RUG Masterscriptie uit november 2020 van ir. A. Mulder “Van Dijken en Sloten, een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap”. In het Vakblad Natuur-Bos-Landschap van november verscheen hierover een prominent artikel. Ook onze lokale Lochemse pers besteedde uitgebreid aandacht aan deze grensverleggende, boeiende bijeenkomst.
 • Begin november was in onze zwarte schuur een inspirerende ontvangst met presentatie en veldexcursie voor leden van de Societeit Lochem.
 • In november en december verleende onze stichting gastvrijheid aan enige sociaal-maatschappelijke buurtinitiatieven, nog juist voor de corona lockdown vanaf janauari 2022. Ook waren er de nodige voorbereidingen van een bijeenkomst in 2022 “Ondermijning in het buitengebied”, samen met onze buurtvereniging Vedel en de Politie met onze nieuwe wijkagent.
 • In 2021 waren onze groene bezittingen wederom onderdeel van diverse plattelandswandelingen die ondanks corona toch binnen de geldende regels konden worden georganiseerd via digitale voorinschrijving en z.g. “slots”.
 • Tot slot verdient beslist ook vermelding onze bijzondere kerstkaart “Spread your Wings” naar een olieverfschilderij met een krachtige kraanvogel, van de hand van beeldend kunstenaar Chantal Bogers op onze uitnodiging gemaakt.

                                                          —–x—–x—–